Polityka Prywatności

W niniejszym dokumencie dowiesz się, co wydarzy się z Twoimi danymi, kiedy skontaktujesz się ze nami, zamówisz otrzymywanie informacji o aktualnościach, nowościach czy promocjach, czy obejrzysz film umieszczony na naszej stronie. Znajdziesz tu też informacje na temat plików cookies.

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do niniejszej polityki prywatności, zanim zwrócisz się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prościej będzie wysłać zapytanie do nas.

 

I. To co najważniejsze:

 • Ze względów formalnych uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO[1] jest Soledad Krasicka, z siedzibą pod adresem ul. Smulikowskiego, nr 12, lok. 3 w Warszawie, kod pocztowy 00-389, Polska, adres e-mail: marta-(at)-neurografika.art zwanym dalej „my” w odpowiednim przypadku wg deklinacji w języku polskim.
 • Kiedy zdecydujesz się skorzystać z oferowanych przeze nas usług, w szczególności zamówienia newslettera, zanim przystąpimy do pracy będziemy potrzebować Twoich danych osobowych. Ale nawet wówczas, gdy po prostu kontaktujesz się ze nami korzystając z adresu e-mail czy telefonicznie, to udostępniasz nsm swoje dane. Wiemy, jak cenne są dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, nikomu ich nie sprzedamy, a udostępnimy je tylko wtedy i w takim tylko zakresie, w jakim będzie to niezbędne albo celowe dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przeze nas usług albo w przypadkach określonych przepisami prawa.
 • RODO zapewnia Ci wiele uprawnień w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane. Wszystkie respektujemy, o ile tylko jest to możliwe. Co do szczegółów, czytaj poniżej. W celu realizacji swoich uprawnień, zapraszamy do kontaktu:
 • mailowo: marta-(at)-neurografika.art
 • drogą pocztową: kod pocztowy 00-389, Warszawa ul. Smulikowskiego, nr 12, lok. 3, Polska.
  • Możemy oferować Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, tj. udostępniania treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu. Skutkuje to możliwością zastosowania plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, chodzi o Facebook, YouTube i Instagram.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, służących zbieraniu informacji na temat Twojej aktywności na naszej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.
  • Korzystamy także z Facebook Pixel – narzędzia marketingowego służącego do adresowania do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
  • W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu używamy własnych plików cookies.

Z najważniejszych informacji to tyle. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zachęcamy do czytania dalej.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Oświadczamy, że dokładamy należytej staranności dla ochrony przysługujących Ci praw i wolności w zw. z tym, że przetwarzamy Twoje dane. Zapewniamy przy tym, że Twoje dane są przetwarzane:

 • Zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Ciebie – „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”;
 • W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami – ,,ograniczenie celu”;
 • Adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – „minimalizacja danych”;
 • Prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane – „prawidłowość”;
 • W formie umożliwiającej identyfikację Ciebie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane – „ograniczenie przechowywania”;
 • W sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych – „integralność i poufność”.

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 1. Twoje dane przetwarzane są w celu:
 • realizowania przez nas działań marketingowych, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności wysyłania Newslettera;
 • nawiązywania kontaktu;
 • nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych.

2. Przepisy zobowiązują nas do szczegółowego określenia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, dlatego informuję, że w związku ze skorzystaniem z możliwości zamówienia Newslettera Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Jeżeli nawiążesz z nami kontakt, np. korzystając z naszych adresów mailowych dostępnych na stronie internetowej, udostępniasz nam swój adres e-mail, zaś korzystając z formularzy znajdujących się na naszej stronie internetowej – także inne swoje dane osobowe. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, bowiem nawiązując ze nami kontakt wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie. Natomiast po zakończeniu kontaktu podstawą dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż archiwizacja korespondencji w celu wykazania jej treści w przyszłości jest naszym usprawiedliwionym celem.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych, czyli jakie dane przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy wyłącznie takie dane, które są niezbędne do zrealizowania celu, ze względu na który zostały zebrane, zaś w szerszym zakresie tylko wówczas, gdy zobowiązują nas do tego przepisy prawa.
  • Jeżeli skorzystasz z usługi zamówienia otrzymywania Newslettera będziemy przetwarzać: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
  • Dane przetwarzane w zakresie kontaktu obejmują Twój adres e-mail oraz inne dane, które ewentualnie podasz nam na swój temat.
  • Ponadto możemy przetwarzać inne kategorie danych wymaganych przepisami.

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych.

 1. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, to dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
 2. Dane przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania dokumentów prawnych, umów oraz wszelkich dokumentów księgowych przetwarzane będą w okresie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym zostały wystawione lub zawarte, chyba że przepisy określające okres przechowywania danych w tym celu ulegną zmianie.

VI. Skąd pozyskujemy dane osobowe?

 1. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – udostępniasz je nam inicjując kontakt lub decydując się zamówić usługi w zakresie zamówienia Newslettera. Jedynie w przypadku przetwarzania danych w celu nawiązania relacji handlowych możemy pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych bądź od podmiotu, który występuje w Twoim imieniu.

VII. Komu udostępniamy dane osobowe?

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:
  • Osoby fizyczne, z którymi współpracujemy – na podstawie stosownego upoważnienia;
  • Podmioty, z którymi współpracujemy i którym powierzymy Twoje dane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te, identycznie jak podmioty wymienione w pkt 16.1 przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie. W szczególności chodzi o:
   • OVH z siedzibą w New London House, 6 London St, London EC3R 7LP, Wielka Brytania – w celu przechowywania danych na serwerze strony;
   • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google
   • Freshworks z siedzibą w 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo CA 94403 Stany Zjednoczone – w celu zarządzania wiadomościami e-mail
   • MailerLite Limited z siedzibą w Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia – w celu wysyłania masowych wiadomości e-mail (Newsletter)
  • Inne podmioty, w szczególności organy administracji państwowej, wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

 1. Przede wszystkim informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w tym dokumencie.
 2. Informujemy również, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
 3. Przypominamy, że masz prawo:
  • Dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • Do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • Do żądania usunięcia danych, tj. tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Miej jednak na względzie, że to uprawnienie nie ma charakteru bezwzględnego, bo przysługuje w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
  • Do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; a także do
  • Przeniesienia danych do innego administratora, ale tylko w przypadkach określonych w art. 20 RODO.
 4. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.
 5. Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 6. Informujemy także, że niezależnie od wszystkich ww. uprawnień, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f. Zatem jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takim przypadku nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych na ww. podstawie, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, czy praw i wolności, lub podstaw do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, będzie dla nas bezwzględnie wiążący.
 7. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. uprawnień, skontaktuj się z nami:

8. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX Pliki cookies i inne podobne technologie.

 1. Cookies, ciastka, ciasteczka… ale co to w ogóle jest?
  • Na tej stronie, podobnie zresztą, jak niemal na każdej innej stronie internetowej używam plików cookies.
  • Cookies to niewielkie informacje składające się szeregu liter i cyfr. Ułatwiają życie użytkownika m.in. umożliwiając zapamiętywanie jego preferencji i personalizowanie stron internetowych. Nie są niebezpieczne, nie modyfikują ustawień konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, czyli komputerach, smartfonach czy tabletach, nie wpływają na oprogramowanie zainstalowane na tych urządzeniach ani nie mogą być wykorzystywane do przenoszenia wirusów. Co ważne, mogą być wyłączone w całości albo w części przez użytkownika z poziomu ustawień przeglądarki internetowej.
  • Zwykle wyróżnia się cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej oraz trwałe (stałe) cookies, które pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas, także po jej zamknięciu.
  • Warto również wiedzieć o podziale ciastek na cookies własne i podmiotów trzecich. Te pierwsze instalowane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez administratora danej strony, w tym przypadku przeze mnie i przeze mnie mogą być odczytywane. Natomiast cookies podmiotów trzecich odczytywane są przez systemy teleinformatyczne owych podmiotów trzecich, z wyłączeniem administratora danego serwisu internetowego. Plikom cookies podmiotów trzecich poświęciliśmy całą sekcję X Pliki cookies podmiotów trzecich – zobacz poniżej.

         2. Skoro już wiesz, o co chodzi z tymi cookies to informujemy, że:

  • Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://stowarzyszenieanimo.pl/ jesteśmy my. To my umieszczamy na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies własne i to my możemy je odczytywać.
  • Informujemy, że nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, także niebędących danymi osobowymi, inaczej, niż właśnie poprzez „ciastka”.
  • Podczas pierwszej obecności w serwisie wyświetlamy Ci informację o stosowaniu plików cookies zachęcając Cię w ten sposób do świadomego podjęcia decyzji w kwestii ustawień cookies.
 1.  3. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry

4. Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień cookies oznacza to, że akceptujesz domyślne ustawienia Twojej przeglądarki. Zastrzegamy przy tym, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu oraz innych stron internetowych.

 

X Pliki cookies podmiotów trzecich

 • Pliki cookies Google Analytics.
  • Jak wspomniano na wstępie, korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzeniu statystyk i ich analizy zmierzającej do optymalizacji naszej strony internetowej.
  • Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  • Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP użytkownika naszej strony, dzięki czemu Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google, wg zapewnień firmy Google LLC.
  • Dla Twojej informacji zwróć uwagę, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, gdzie RODO, ani inne regulacje Unii Europejskiej nie działają. Tym niemniej, chcąc legalnie działać w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  • Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Pliki cookies Facebook- Pixel Facebook.
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych oferowanych przez serwis Facebook i firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi adresujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.
  • Pixel Facebook’a w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony www odnośnie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera firmy Facebook Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  • Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację Ciebie. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są od nas zależne, a więcej informacji w tym zakresie poszukaj bezpośrednio w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 • Ponadto informujemy, że wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą wtyczki zewnętrznych serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouYube), Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (odpowiednio administrator Facebook lub administrator Instagram i YouTube). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego administratora bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. W efekcie ww. administratorzy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego administratora czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności poszczególnych, zewnętrznych administratorów. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie wyloguj się z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób.
  administratorzy serwisów społecznościowych, o których mowa w ust. 30
  przetwarzają dane osobowe oraz pliki cookies, odsyłamy do regulacji tych
  administratorów (kliknij w link albo wklej stosowny adres w oknie swojej
  przeglądarki):
  1    Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
  31.2    Instagram- –
  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
  31.3    Google oraz YouTube– https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 • Logi serwera. Korzystanie z niniejszego serwisu, jak i z każdego innego, wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym hostingowana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.: Twój adres IP, czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi, informacje o Twojej przeglądarce internetowej. Nie łączymy tych danych z żadnymi Twoimi danymi osobowymi ani nie wykorzystujemy ich do identyfikacji jakichkolwiek osób.

 

 

[1]               Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, dalej „RODO”).