Regulamin Serwisu Neurografika.art

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie go w formacie pdf ze strony internetowej https://neurografika.art// i zapisanie w pamięci komputera albo innego urządzenia końcowego. Nieodpłatną aplikację do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony http://get.adobe.com/reader/1.2 

1.2 Wydanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

1.3 Niezależnie od postanowienia 1.2 powyżej, wydanie Regulaminu stanowi również realizację obowiązków określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z 30. maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683), zwanej dalej „Ustawą o prawach konsumenta”.

1.4 Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki świadczenia Usług elektronicznych, a także zasady i tryb zawierania Umów na odległość z Klientem za pośrednictwem Serwisu.

2. Zatwierdzenie Regulaminu poprzez odznaczenie właściwego pola (checkbox) w Serwisie oznacza wyrażenie woli korzystania z Serwisu oraz jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy/ów o świadczenie Usług elektronicznych oraz Umów na odległość za pośrednictwem Serwisu.

II. Definicje

3. Nazwom występującym w Regulaminie zapisanym z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie:

3.1 Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu Ustawy,

3.2 Serwis- strona internetowa dostępna pod adresem: www.neurografika.art

3.3 Regulamin – niniejszy dokument,

3.4 Administrator – Soledad Krasicka NIP 5252518650 Adres Smulikowskiego 12/3, 00-389 Warszawa, Polska, adres e- mail: marta-(at)-neurografika.art

3.5 Użytkownik – podmiot, który zaakceptował Regulamin i wypełnił formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub wypełnił formularz Zamówienia lub zamówił Newsletter,

3.6 Usługa elektroniczna – a) umożliwienie nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez udostępnienie w Serwisie formularza kontaktowego, b) umożliwienie składania Zamówień, c) zamówienie Newslettera.

3.7 Polityka prywatności Serwisu- kompleksowa regulacja wydana przez Administratora dotycząca przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników i innych osób korzystających z Serwisu oraz technologii śledzących, w szczególności plików cookies zastosowanych w Serwisie,

3.8 Newsletter- informacje o nowościach, promocjach czy aktualnościach możliwe do zamówienia przez Użytkownika, Newsletter wysyłany jest na ujawniony przez Użytkownika adres e- mail,

 1. Serwis.

4.1 Serwis jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.

4.2 Serwis skierowany jest zarówno do Użytkowników, jak i osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treścią zamieszczoną w Serwisie.

III Kontakt ze Sprzedawcą

 • Adres Administratora: Soledad Krasicka NIP 5252518650 Adres Smulikowskiego 12/3, 00-389 Warszawa, Polska, adres e- mail: marta-(at)-neurografika.art
 • Adres e-mail Administratora: marta-(at)-neurografika.art
 • Numer telefonu Administratora: +48 608392955
 • Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

IV Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym korzystania z Usług elektronicznych, niezbędne są:

10.1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i prawidłowo skonfigurowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej spośród: Google Chrome, Internet Explorer, Mozzila Firefox, Safari

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu, jeśli Użytkownik nie spełni warunków określonych w pkt 10.1- 10.3 powyżej.

 

V Rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. Usługi elektroniczne oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu polegają na bezpłatnym umożliwieniu:

11.1.1 Wypełnienia formularza kontaktowego,

11.1.2 Zamówienia Newslettera,

11.1.3 Dostępu do materiałów dostępnych w Serwisie.

11.2 Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi z chwilą kliknięcia w przycisk „Wyślij wiadomość” lub „Zapisz się do Newslettera” po uprzednim zatwierdzeniu przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu.

11.3 Administrator zobowiązany jest do zrealizowania Usług w terminie do 2 dni roboczych.

11.4 Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Tym niemniej Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z Usług wiąże się z korzystaniem z publicznej sieci telekomunikacyjnej, co może skutkować ryzykiem zagrożenia prywatności Użytkownika.

11.5 Zabrania się udostępniania przez Użytkownika jakichkolwiek treści niezgodnych z przepisami, naruszającymi dobre obyczaje bądź zasady współżycia społecznego.

VIII Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Warunki zawarcia umowy o Usługi elektroniczne:

12.1 Umowę o Usługi elektroniczne mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu kontaktowym lub Formularzu Zamówienia lub zamówieniu Newslettera oraz zaakceptowały Regulamin i Politykę prywatności Serwisu,

12.2 Zabrania się udostępniania adresów e-mail oraz numerów telefonów, którymi Użytkownik nie ma prawa dysponować.

 1. Warunki rozwiązania Umowy:

Umowa może być rozwiązana:

13.1 Na żądanie Użytkownika, w każdym czasie;

13.2 Przez Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

 1. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu.
 2. Administrator może publikować wtyczki i linki do innych stron i serwisów internetowych. Korzystając z takiej wtyczki czy linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

X Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

17.1 Zawierania i realizacji Usług elektronicznych,

17.2 Nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych,

17.3 Ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,

 1. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 2. Prawa autorskie
 3. Zawartość Serwisu, w tym układy treści, a także poszczególne części Serwisu, w szczególności: materiały pisemne, zdjęcia, grafika, filmy korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich i praw do wizerunków osób ukazanych za zdjęciach i w filmach pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 4. Można korzystać z materiałów zawartych w Serwisie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego.
 5. Wykorzystanie tekstów i filmów zawartych w Serwisie w innym celu, niż określony w ust. 24 nie wymaga zgody Administratora pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Materiał pochodzi z serwisu stowarzyszenieanimo.pl”.
 6. Wykorzystanie zdjęć i grafik zawartych w Serwisie w zakresie wykraczającym poza cel określony w ust. 24 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

XIV. Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z Usług z powodu braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, Ustawy, Ustawy o prawach konsumenta, RODO.
 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 7. Tytuły jednostek redakcyjnych Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

XV. KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą uczestniczyć konsultacjach onlineoraz w płatnych konferencjach oraz kupować kursy i szkolenia promowane przez stronę www.neurografika.art

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro ; Szybkie przelewy online; Google Pay, Apple Pay, Blik.

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

4. Każde zamówienie weryfikowane poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. oraz Stripe Payments Europe, Ltd)  tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.

6. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane:

a. Blue Media S.A. (operator płatności kartowych)

c. Firma Stripe Payments Europe, Ltd (operator płatności przychodzących)

Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez www.przelewy24.pl oraz www.stripe.com oraz Bluemedia S.A.

7. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga elektronicza (wysłanie dostępu do produktu na podany podczas składania zamówienia adres email).

8.Użytkownicy mogą otrzymać Rachunek po dokonaniu transakcji. Do otrzymania Rachunku niezbędne jest podanie danych, które powinny się pojawić. Aby otrzymać Rachunek należy wysłać maila na adres marta-(at)-neurografika.art

9. Faktury będą wystawiane przez:

Soledad Krasicka
NIP 5252518650
Adres Smulikowskiego 12/3, 00-389 Warszawa

10. Użytkownicy w ramach dokonanej transakcji otrzymują bilety na Webinar/Kurs lub bilety na Webinar/Kurs wraz z zapisem spotkania lub sam zapis spotknia. Materiały wideo są dostępne na stronie i zabezpieczone poprzez logowanie na stronie easycart.pl

11 Wszelkie materiały VIDEO oraz treści tekstowe udostępnione na stronie www.neurografika.art są chronione prawami autorskimi i bez zgody administratora nie można wprowadzać do pamięci komputera, internetu i innych sieci komputerowych.